Læreplan

Indhold

 • Værdier for Småbørnsgruppen Risle
 • Børnesyn, dannelse, børnefællesskaber, børneperspektiv, leg og læring.
 • Pædagogisk læringsmiljø, hvordan skaber vi læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes?
 • Samarbejde med forældre om børns læring, hvordan samarbejder vi med forældre om barnets og børnegruppens trivsel?
 • Børn med særlige behov.
 • Sammenhæng til børnehaven.
 • Inddragelse af lokalsamfundet. 
 • Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.
 • Alsidig personlige udvikling
 • Social udvikling.
 • Kommunikation og sprog.
 • Krop, sanser og bevægelse.
 • Natur, udeliv og science.
 • Kultur, æstetik og fællesskaber.
 • Evalueringskultur.

Værdier

Vi ønsker at stimulere barnet gennem følgende:

At skabe et hjemligt og trygt fundament hvor alle følelser kan komme til udtryk og hvor børnene forstås på et dybt plan.

Vi skaber et sted hvor de voksne er bevidste om hvor meget stemninger, følelser og tanker påvirker børnene. Bevidsthed om at de voksne er fuldt ansvarlige for hvad der sker i børnegruppen. De voksne er forbilleder på alle måder og de voksne der arbejder i Risle skal være åbne for at arbejde med sig selv på et dybt plan.

Der er en helt fast rytme og fuldstændig genkendelighed for børnene. Dette er både gennem måltider, oprydning, sanglege m.v. i hverdagen og også en årsrytme med årstidsfester og fejring af højtider gennem året.

Vi skaber et smukt hjem, hvor vi inddrager naturen og hvor alt er gennemtænkt. Vi har fokus på at have smukke møbler og et varmt og blødt lys.

Vi skaber et stabilt sted med de samme voksne hver dag og vi anbefaler ferie til børnene så både børn og voksne fortrinsvis holder ferie på samme tider året igennem.

Forældre skal kunne sige ja til det Risle står for og være åbne for at arbejde med anbefalinger fra os.

Vi ønsker at sprede kærlighed, tryghed og en tro på fremtiden til alle børn.

Børnesyn, dannelse, børnefælleskaber, børneperspektiv, leg og læring

Børnesyn: Hvert barn er unikt skal have ret til at udvikle sig i sit eget tempo, hvor vi værdsætter akkurat det stadie barnet er på i den givne alder. Barndommen har en værdi i sig selv og det er vigtigt at vi viser børnene at verden er god, så de trygt kan udforske verden, og derigennem udvikle sig mest hensigtsmæssigt.

Dannelse: Vi arbejder derfor med tilknytning og ønsker at skabe en tryg base for børnene, som ligner en familie så meget som muligt med voksne der er knyttet til dem og hvor dagligdagens rytme og struktur er helt fast, så deres hverdag bliver så forudsigelig som muligt. Det er afgørende for at et lille barn kan trives og udvikles i en hverdag mange timer væk fra sine forældre. Når et nyt barn starter i Risle er det den samme voksen der modtager barnet i den første tid. Når vi fornemmer at barnet er mere trygt i huset, deler vi barnet blandt alle voksne. I arbejdet med tilknytning er det vigtigt at alle voksne arbejder på at blive nært forbundet med alle børnene i gruppen. På den måde skaber vi et trygt fundament hvor ingen af os er uundværlige og hvor vi kan skabe det samme trygge fundament selvom der en dag er en eller to voksne væk fra huset. Når et lille barns behov for tryghed, nærvær og omsorg er opfyldt, kan det gå på opdagelse, og lære verden og sig selv at kende. Det er i relation til sine omsorgspersoner barnet grundlægger hele dets fundament for at blive menneske og derfor er det vigtigt at de personer der arbejder med børn er meget bevidste om sig selv og om hvilken påvirkning vi har på børnene.

Børnefællesskaber: Fælles oplevelser som sangleg, spisning og tage tøj på i garderoben er med til at styrke oplevelsen af at vi er en gruppe. Hvis fx et barn skal skiftes lige inden sangleg er det vigtigt at vi alle sidder i ro og mag og venter på at barnet og den voksne vender tilbage og kan være med til sangleg. Der kan også være børn der har brug for at vi hjælper det ind i gruppen og legefællesskabet. Det er meget vigtigt at vi voksne tager ansvar for børnegruppen og ser vigtigheden af hvordan vi hver morgen byder børnene velkommen i Risle. At vi viser barnet at ”det er så dejligt du kommer” og byder barnet velkommen med varme, nærhed og omsorg. På den måde viser vi børnene at alle er velkommen, og at vi alle er lige meget værd.

Børneperspektiv: Hos os er børnenes medbestemmelse og medansvar primært under den frie leg, hvor vi kun sjældent blander os, medmindre vi kan se at der sker noget uhensigtsmæssigt i børnegruppen. Hvis et barn tager en bil fra en anden, går vi ind og guider barnet kærligt til at lege med noget andet eller hjælper det med at finde en anden bil.
Børnene i Risle er så små og behøver at guides og for os er det vigtigt at barnet får lov til at være et lille barn og ikke skal tage ansvar og være med til at bestemme. Det er de voksne der kender dagens rytme og det er os der kan reflektere over hændelser og drage erfaringer af det, så derfor er det os der tager ansvar for dagen.

Leg: Vi vægter den frie leg højt, fordi vi mener at barnet gennem legen udvikler helt grundlæggende egenskaber og kundskaber, som er nødvendige for dets identitetsfølelse og sociale formåen senere hen i livet. Gennem legen bearbejder barnet alle sine indtryk. Barnets leg udvikles og bliver grundlaget for personlighedsdannelsen og det senere voksne menneskes evne til at virke i livet. Det er vores ansvar at skabe trygheden og rammerne således at det lille barn frit kan bevæge sig væk fra den voksne og opdage verden gennem legen. Vi har valgt at vi læser bøger i situationer hvor børnene venter på det bliver deres tur, for eksempel når vi har været ude og alle børn skal vaske hænder og venter på det bliver deres tur, får de en bog at læse i. Vi har også bøger i stuen som vi bruger pædagogisk til at skabe ro i situationer hvor der er brug for det og vi sætter os med en mindre gruppe børn og læser med dem. Vi har helt bevidst ikke bøger stående fremme, da vi ønsker børnene skal lege, fordi det som beskrevet ovenfor er gennem legen børnene udvikler sig. 

Læring: Det er vigtigt at vi skaber en dagligdag, hvor der er sjælelig varme, nærvær, ro, glæde og begejstring for disse elementer er vigtige for barnets overskud til at lære. Vi voksne er forbilleder for børnene på alle måder, ved at være aktive og være i gang med hjemlige gøremål kan vi inspirere børnene til selv at være aktive. Vi skal også hele tiden være bevidste om hvor meget de voksnes følelser og stemninger påvirker børnene og derfor også kunne være åbne for at arbejde med os selv. Barnet efterligner helt ubevidst alt hvad det oplever og på den måde kan vi opdrage barnet uden formaninger og påbud men vejlede gennem det vi selv tænker, føler og gør. Børnene stimuleres kognitivt og sanseligt når vi pynter op til fester og vi har halm i haven hver sensommer for at binde vores store halmkrans, Eller når vi har bundter af gran inde til jul for at pynte op og lader børnene være med i de forskellige processer og mærke og dufte halmen eller granen.

Barnet stimuleres emotionelt ved at være sammen med andre børn og de voksne. De oplever at de voksne er kærlige og har stor empati for både de andre voksne og for alle børnene. Børnene lærer at føle empati senere ved at iagttage vores kærlige færden. 

Barnet stimuleres socialt gennem samvær med både de andre børn i gruppen og de voksne. De lærer gennem fællesskabet i gruppen.

Pædagogisk læringsmiljø

Hvordan skaber vi et læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes?

Det vigtigste for et lille barns trivsel er tryghed og nærhed. Når et barn er trygt, kan det bevæge sig afsted på egen hånd og opdage verden og lege. Fordybelse i legen er helt essentiel for barnets udvikling og læring de første år. De voksne er forbilleder på alle måder både ved kærligt og tydeligt at vise børnene vej. Vi hæver aldrig stemmen eller skælder børnene ud, børnene har brug for kærligt at blive guidet til hvordan vi gør. Vi tror at det er gennem den kærlige tilgang børnene udvikles. Børnene har brug for at mærke at verden og god og tryg. Børn der bliver irettesat, vil føle sig forkerte og vil ikke trives hvor sådanne stemninger findes. Små børn er så fornemmende og følende og det er vigtigt at der er kærlige voksne der kan guide dem på vej. De voksne er forbilleder på alle måder og det er vigtigt at de voksne ser sig selv som en del af læringsmiljøet.
Det er vigtigt at se læring i alle dagens enheder. 

Små eksempler på læring i hverdagen:

I garderoben lærer barnet gradvist at blive mere og mere selvhjulpen, så det er i stand til selv at tage tøj af og på, når det starter i børnehave. De voksne skaber en ro og viser børnene at der er tid nok til selv at prøve kræfter med at tage flyverdragten på.

Ved bordet synger vi en sang før måltidet og en sang efter måltidet, hvor vi viser børnene taknemmelighed for maden. 

Ved bordet venter vi på at alle er færdige og vi lærer børnene at have tålmodighed. 

Hver enkelt del i vores rytme er fuld af elementer hvor børnene lærer.

Samarbejde med forældre om børns læring, hvordan samarbejder vi med forældre om barnets og børnegruppens trivsel?

Vi holder jævnligt informationsmøder og det er værdifuldt og af stor betydning at forældre har sat sig grundigt ind i Risles værdier, inden vi tilbyder plads til nogen og det er vigtigt at vi møder forældrene inden vi tilbyder dem plads, så vi har informeret om hvad de siger ja til ved at vælge os.

Når vi tilbyder plads til en familie, indbyder vi dem til samtale med os, hvor vi giver gode råd om for eksempel rytme eller andet, så opstarten i Risle vil være lettere for barnet. I den seneste tid har vi lovet pladser ud op til et halvt år før forældrenes behov for plads til deres barn og disse familier kommer på besøg flere gange med barnet, så vi kan følge familien og barnet. Forældre åbne for at lade os guide dem i forhold til deres barn og spørger os om råd til for eksempel amning, grænser og meget andet. Ved at opbygge et forhold til familien allerede lang tid før barnet starter hos os opnår vi en nær relation til familien, som giver en tryghed hos hele familien og barnets relation til os knyttes hurtigere når barnet skal modtages. Vi kan se at det er lettere for de familier, der allerede har været på besøg flere gange at have fuld tillid til os, når barnet modtages i Risle.  

Når et nyt barn starter, går der flere uger inden barnet har fulde dage hos os og forældrene er i den periode mere i huset og får dermed rig lejlighed til at se hvordan vi arbejder og blive helt trygge ved at overlade deres barn til os. Vi har også mere kontakt med nye forældre lige i starten, indtil vi kan mærke de er trygge ved at overlade deres barn til os.

Vi beder forældre deltage i to arbejdsdage årligt uden børn og sammen med os voksne i Risle. Det er dage hvor vi forskønner stedet på mange måder. Vi laver fx havearbejde, maler eller gør huset ekstra rent indendørs. De forældre der af den ene eller anden grund ikke kan deltage, får andre opgaver de fx kan gøre hjemme. Forskønnelse af stedet er en sekundær ting, det primære er, at vi viser børnene at der er et bærende fællesskab omkring dem. Et usynligt bånd mellem Risle og familien som er en stor bærende kraft i hverdagen.

Vi beder også forældre om at deltage i to årlige forældremøder, det ene ligger om efteråret og det andet om foråret. Ved et møde om året indkalder vi en foredragsholder til at fortælle om et emne vi vælger. Til disse forældremøder vælges der repræsentanter til bestyrelsen efter behov.

Risles bestyrelse: I Risles bestyrelse har vi en ekstern formand, tre forældrevalgte, en ansat og en suppleant. Der afholdes 4 årlige møder.

Vi holder løbende samtaler med forældre om deres barn, hvis vi kan se at det kan give forældre større forståelse for barnet ved at mødes med os, og hvis forældre er villige til at lade os guide dem/give dem gode råd.

For os er det vigtigt at vi har en anerkendende og respektfuld måde at omgås forældre. Vi kan ikke udvikle barnet uden at have forældrene med.

Børn med særlige behov

Vi får en helt tæt forbindelse til alle børn og vil derved let mærke når et barn har brug for noget ekstra og kunne sætte ind med den hjælp vi skønner, er nødvendigt. Vores helt faste rytme skaber en stabilitet, så dagene ligner hinanden og derved er det let at se hvis et barn har en dårlig dag og kunne sætte ind med det samme. Hver dag i middagsstunden snakker vi hvert enkelt barn igennem og det er en meget vigtig måde at udvikle os på og sammen i gruppen kunne sætte ind med mere hjælp i forhold til børn. Vi evaluerer løbende omkring børnenes trivsel både i hverdagen mens børnene sover eller på vores personalemøder. Alle børn har perioder, hvor de har brug for ekstra tilknytning og opmærksomhed for at kunne trives. Vi gode erfaringer med at inddrage forældrene og sætte ind både hjemme og hos os. Vi har også inddraget hjælp udefra og haft både psykologer fra det kommunale team og andre fagpersoner ind over. Vi har også en person tilknyttet Risle som løbende kommer og iagttager og guider os i hvordan vi muligvis kan hjælpe et barn.

Sammenhæng til børnehaven

Vi samarbejder med børnehaven Soria Moria og vi holder løbende møder sammen med dem og har også et årligt forældremøde sammen med dem, hvor vores forældre tager derud og deltager i et forældremøde. Derved kommer forældrene til at kende de ansatte derude og møder gamle forældre fra Risle og hører dermed om stedet derude og vi kan mærke det skaber en tryghed for forældrene at der er den tilknytning til stedet gennem barnets tid i Risle. Børn der har gået i Risle tilbydes fortrinsvis plads derude.

Inddragelse af lokalsamfundet

Vi bor på en lille villavej, hvor naboer kender os og kommer forbi eller stopper op ude ved vores låge for at hilse på børnene. Vi har også jævnligt naboens katte der kommer ind i haven for at snakke med børnene og hunde der stopper op ude ved lågen og hunden og dens ejer får en lille snak med børnene der kigger ud. Vores have er indrettet så der er plads til at gå på opdagelse og til at gemme sig. Vi har en stor sandkasse og vi har bakker, stubbe og træstammer man kan balancere på. Der er rig lejlighed til at øve motoriske færdigheder i haven. Vi sidder også ude på stubbene i haven hver eftermiddag og spiser rugbrød inden børnene bliver hentet.

Små børn oplever så meget af at være i børnegruppen og deres dag i Risle og derfor går vi helt bevidst ikke på legeplads eller tager på tur med børnene, vi oplever at de indtryk barnet får hos os på en dag er nok. 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

Vi går meget op i vores æstetiske miljø i Risle. Huset er indrettet som et hjem og ikke som en vuggestue. Vi har sofaer og møbler som i en stue. Vi er bevidste om at elektrisk lys ikke må virke blændende og skarpt for børnene. Vi pynter op til årstiden, så der altid er smukt med silketørklæder, små dukker, grene, mos, blomster og andet vi henter i naturen som viser børnene om årstiden, en spejling af hvad der findes og foregår i naturen lige nu. Alt elektrisk lys vi har i Risle er nøje overvejet og gennemtænkt og bruger det kun når det er nødvendigt, så der er et blødt lys for børnene at færdes i. Om vinteren oplever de børn der kommer tidligt at der langsomt kommer mere og mere lys ind. Vores legetøj er også nøje udvalgt og kun fremstillet i naturmaterialer. Vi rydder op flere gange om dagen sammen med børnene og alt har sin helt faste plads og børnene ved lige hvor hver ting skal være.

Vi bestræber os på at alle børn skal opleve:


– at de voksne har tid nok.
– at der er en kærlig tone mellem barn og voksen og de voksne imellem.
– at der er bevidste voksne som er viser børnene at der overensstemmelse mellem det personen siger og føler.
– at Risle er indrettet på en måde så der altid er plads til børnenes udfoldelse og deres behov for at udforske verden.
– at rytmen altid er helt fast, så barnet oplever at dagen er overskuelig og forudsigelig.

 

I Risle er det meget vigtigt at de voksne er i stand til at arbejde med sig selv og sine stemninger i forholdet til børnene. Vi prøver at være rummelige og kanal for at alle følelser skal kunne komme til udtryk i Risle. Vi skal være bevidste om at børnene efterligner os og vores stemninger og følelser. Hvis vi føler det er irriterende at et barn græder, vil det pågældende barn føle sig forkert. Der skal være overensstemmelse mellem det den voksne udstråler og det den voksne siger. Hvis den voksne føler det er irriterende at sætte grænser for et barn så vil barnet og hele børnegruppen påvirkes af vores stemninger. 

Alsidig personlig udvikling

Vi tager udgangspunkt i hvert enkelt individ. Det er vigtigt at hvert barn føler sig værdifuldt og mødt med respekt. Børn udvikles når deres basale behov er dækket og det er vigtigt at
Barnet skal have lov til at udvikles i eget tempo, samtidig med at det følges nøje af de voksne, der er omkring det.
Vi skaber et miljø, hvor hvert barn føler sig vigtig for helheden. Vi skaber en omsorgsfuld og tryg atmosfære i en fast daglig struktur og rytme så barnet kan udvikles i eget tempo.
Barnet efterligner alt hvad det erfarer i verden, derfor er det vigtigt at vi er bevidste om at arbejdet med børnene er et arbejde med os selv og vi kan gøre rigtig meget for hvert enkelt barn og for børnegruppen ved at arbejde med os selv. Vi som barnets omgivelser kan være støtte i barnets proces hen mod at udvikle sig både personligt og socialt. Det er vigtigt, at vi viser børnene, at her er plads til alle uanset etnicitet, handicaps eller andet. Vi ønsker at vise barnet at vi møder verden uden fordomme og med en stor rummelighed over for alle vi møder på vores vej. Ved at udvikle barnets rummelighed udvikles også barnets eget selvværd, empati og respekt overfor andre mennesker. Disse egenskaber giver barnet evne til at være i sociale fællesskaber, selvom udviklingen af sociale færdigheder er noget der foregår over lang tid, men det er vigtigt at skabe fundamentet mens barnet er helt lille.

Social udvikling

Sociale kompetencer opbygges på baggrund af tillid og tryghed og de voksne har ansvaret for stemningen i huset, både i børnegruppen og blandt de voksne. De voksne har ansvar for at takle konflikter blandt børnene på en anerkende og rummelig måde. Vi tilstræber at benævne det barnet må i stedet for at nævne hvad det ikke må. Vi har stor fokus på at børnene må deles om legetøjet og det er vores vigtigste opgave hele tiden at være vågne i det der sker mellem børnene.  Vi vægter at børnene skal kunne betragte Risle som deres andet hjem, så børnene bliver så trygge at alle følelser kan komme til udtryk. De skal have tætte relationer til de voksne i huset og forældrene skal føle sig trygge ved måden vi gør og arbejder på i Risle. Vi arbejder med os selv i gruppen, så vi dagligt plejer den gode stemning for barnet. Vi arbejder med at få et nært forhold til forældrene, der er præget af gensidig tillid, respekt og anerkendelse. Barnet efterligner forældrenes følelser omkring vores sted og derfor vil barnet kunne trives, når dets forældre føler sig trygge og hjemme i huset.
Vi arbejder med relationerne på alle måder. Børnene skal have gode voksne forbilleder, som de kan efterligne. Det er vigtigt de voksne, der arbejder med de små børn i vores hus, elsker deres arbejde og at vi er glade for hinanden og for børnene. Børnene efterligner stemningen i huset. Vi arbejder hele tiden på at skabe de bedste vilkår for børnene, så der er et trygt miljø for alle, samt for hvert enkelt at vokse op i.

Kommunikation og sprog

Sproget grundlægges allerede hos det helt lille barn. Barnet lærer sproget gennem efterligning og de voksne benævner med ord det der sker lige nu. Sproget stimuleres også dagligt gennem vores sangleg med rim, remser og små sange, som løbende skiftes ud og erstattes af nye. Vi har bevægelser til alle sange og børnene efterligner store og små bevægelser. Sådan opøves sprog og artikulation på en legende måde sammen med bevægelser, koordination og koncentration i et socialt fællesskab. Selv de helt små børn forsøger at gøre bevægelserne efter i sanglegen og lærer brudstykker af sangene, når de kan begynde at tale.

Vi voksne taler til barnet i et klart og præcist sprog. Vi guider dem med ord men også med handling, så handlingen understøtter ordene. Vi korrigerer børnene på nænsom måde ved at gentage det barnet lige har sagt men på korrekt vis uden at gøre barnet forkert men bare ved at gentage sætningen eller ordet korrekt.

Forudsætningen for udviklingen af sprog er tryghed. Som også nævnt under andre punkter arbejder vi meget med kærlige tætte relationer og stemninger i miljøet så børn føler sig trygge i Risle. Børnene lærer det sprog de hører og vil bruge vendinger som de hører deres primære omsorgspersoner bruge. 

I Risle siger vi et vers lige før barnet puttes til middagslur:

14 engle omkring dig står
2 ved dit hoved
2 ved dine fødder
2 som lægger dig
2 som dækker dig
og 2 som vil dig vise vej til paradiset.

Vi synger også en lille sang for barnet og både verset og sangen bruger børnene også selv når de putter dukker til at sove eller putter hinanden i en sofa eller på et tæppe på gulvet.
Børnene kan også selv tage initiativ til at vi skal rydde op ved at starte på at synge vores ”rydde op sang”

Krop, sanser og bevægelse

Det lille barn gennemgår en stor fysisk udvikling i de første leveår. Det skal finde balancen, når det skal op at stå og senere når det har fundet ligevægten og balancen begynder det at gå rundt på egen hånd. Det lille barn er i konstant bevægelse og øver hele tiden sine motoriske færdigheder. Det lærer sin egen krop at kende gennem bevægelser i rummene. Både ude og inde arbejder vi på at de fysiske rammer skal indbyde barnet til dagligt at udfordre sin egen motoriske kunnen ved at hoppe, balancere på træstammer, stable klodser, selv tage sutsko og tøj på og meget, meget mere. Vi har udfordringer for både de helt små og også de store børn. Vi har en stor dragkiste i stuen som børnene må kravle op på. Det er kun de ældste børn der kan komme op på den og det kræver både balance og en udviklet motorik at gå på kisten som er buet. Vi har også hylder langs vinduerne som børnene kravler op på og det sværeste er at lære at kravle ned igen. De voksne er selvfølgelig tæt på til at støtte og give en hjælpende hånd, hvis det bliver nødvendigt. Vi undgår at løfte børn op, det er vigtigt at de selv kravler op når de er klar til det. Det at kunne selv, er en stor sejr som er vigtigt i forhold til opbygning af barnets selvværd.

Natur, udeliv og science

Vi har en lille have er ude hver dag i al slags vejr og det er vores holdning at vi ikke lærer børnene om naturen, men lader dem selv opdage og erfare den omgivende natur ud fra sig selv og ikke noget den voksne påfører dem. Dog lærer børnene at passe på blomsterne, de små insekter og andre dyr i vores have. Gennem det at passe haven og værne om de små edderkopper og andre insekter i vores have, viser vi barnet at vi behandler naturen med respekt. Ved at de voksne viser ansvarlighed og en naturlig respekt for naturen giver vi det videre til børnene.
Når der er vandpytter i haven, får børnene tøj på til at kunne plaske og sidde i vandpytterne, så de får lov til at være helt i kontakt med vandet. 

Børnene stifter bekendtskab med de fire elementer, vinden, ild fra flammen på lyset ved bordet, regnen og vandet i vandhanen og sandet og jorden, der både kan være helt tørt eller helt vådt afhængig af hvordan vejret har været.

Kultur, æstetik og fællesskab

Alle mennesker på denne jord er ligeværdige uanset udseende, religion, race, status, køn og om vi er rige eller fattige osv. Det er en kulturarv vi kan videreformidle til vores børn, ved at vise dem hvordan vi behandler andre mennesker på. Ved at behandle hinanden med respekt, herunder vores forhold indbyrdes som kolleger, vores forhold til børnene og deres forældre præger børnene. Vi er forbilleder i vores måde at være sammen med hinanden på. Vi har ofte børn både fra andre europæiske lande og sågar også andre dele af verden.
Vi formidler kultur på mange måder, årstidsfesterne er jo et kulturelt islæt i Risle og de skaber også et fællesskab. De fleste årstidsfester har en sammenhæng til de kristne højtider, gamle europæiske traditioner. Vi fejrer alle årets højtider og forsøger at give barnet stemningen af hver fest og årstidernes skift ved udsmykningen i vores hus og selvom vi aldrig ændrer på hverdagens rytme, fornemmer børnene stemningen af festen gennem udsmykningen i huset og gennem stemningen i de voksne.
Forberedelserne til festerne er primært båret af de voksne, men børnene fornemmer vores entusiasme og det er noget vi samles og glædes over. Inden hver fest tager de voksne stilling til hvordan vi bedst får udtrykt festen, så vi får skabt den rigtige stemning hos børnene. Samtidig synger vi sange i sanglegen som optakt til hver fest.

Rytmen i året er den samme og børnene genkender festerne og stemningen fra år til år. Netop denne genkendelighed i dagen og året giver børnene tryghed. Det er det evige tilbagevendende og trygheden i det, der bærer hele året og som skaber mennesket.

Vi har også en madkultur og vi ønsker at skabe en rolig og stille stund, hvor alle bliver siddende ved bordet til måltidet slutter. Hvis børnene begynder at lege fastholder vi kærligt at det er spisetid. Vi indleder måltidet med at tænde lys og synge en sang og slutter også måltidet med en ”tak for mad sang”.

Jorden har os brødet givet,
solen har det skænket livet,
kære jord, kære sol,
takken i vort hjerte bor.
Velsignet være maden.

Tak for maden,
tak til sol og jord,
tak til alt som gror.
Velbekomme.

Evalueringskultur

Vi evaluerer dagligt på børnenes trivsel. Hver dag, mens børnene sover, taler vi hvert barn igennem, taler om hvordan dagen har været og vi følger dagligt op på vores rutiner omkring det enkelte barn og hvis der er problemer, forsøger vi at ændre praksis vedrørende et barn, evaluerer vi løbende på dette. Vi har en protokol hvor vi krydser barnet af hver dag og kan også notere små ting ned i bogen om barnet hvis der opstår behov for det. Vi laver jævnligt børnebetragtninger og vi iagttager gennem længere tid, både barnet fysisk, hvordan barnet bevæger sig, hvordan det spiser, leger osv. Vi skriver vores iagttagelser ned i en lille bog.

Vi evaluerer også årstidsfesterne og tager vores erfaringer med til næste års planlægning af den pågældende fest.

Scroll to Top